Dynamax Motor Cleaner 500ml

Dostupnosť: Skladom

Kód: 472040

Záruka: 24 mes.

3,96 €

Univerzálny čistič bez rozpúšťadiel.

Dynamax motor cleaner čistí motory, prevodovky, plachty pre nákladné automobily, autá a člny, podlahy v dielňach a iné plochy znečistené olejom, ktorý nezanecháva žiadne zvyšky.

Použitie: Prípravok nastriekajte na znečistený povrch. Po nanesení nechajte prípravok pôsobiť 5-10 minút a potom dokonale opláchnite vodou. Nenanášajte na rozžeravené predmety, na elektrické časti auta alebo iného zariadenia. NEBEZPEČENSTVO. Obsahuje izotridekanol etoxylovaný; C1 2-14 alkylalkoholy, etoxylované, sulfáty, sodné soli. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný od ev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFOR MAČNÉ CENTRUM/ lekára/. P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad podľa platných právnych predpisov. Zloženie (Nariadenie 648/2004/EÚ): neiónové povrchovo aktívne látky 5% - 15%, aniónové povrchovo aktívne látky, METHYLISOTHIAZOLINONE, BE NZISOTHIAZOLINONE menej ako 5%. Ostatné zložky: parfum. 

Certifikát Heureka

 

Nájdete nás aj tu

  • NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.
  • Porovnanie cien
  • Heureka.sk - Porovnanie produktov a cien z internetových obchodov